Arnhemdirect.nl 31 jan 2011

Waar moeten we wèl op bezuinigen?

De gemeente heeft intussen ook een bezuinigingspagina in het leven geroepen.

Analyse per deelprogramma.pdf : Deelprogramma Kunst & Cultuur

‘Actuele ontwikkelingen : Miljoenennota: de onderuitputting in verband met nieuwbouw NHM [Nationaal Historisch Museum] wordt wegbezuinigd door het Rijk. Het subsidieplan OCW wordt voor € 83 mln gekort. Dit kan gevolgen hebben voor kleine instellingen in de stad, maar heeft geen directe gevolgen voor de gemeente.’

‘In het Regeerakkoord staat dat er wordt bezuinigd op kunst en cultuur. Innovatie-, matchingsregelingen en de cultuurkaart worden geschrapt. Er komt een cultureel investeringsfonds. Er komt een ‘Geefwet’. Instellingen en kunstenaars moeten meer inkomsten zelf verwerven. Creatieve en innovatieve industrie staat ten dienste van economische ontwikkeling. Accenten bij monumenten (inclusief hergebruik), cultuurparticipatie, bibliotheken en ander erfgoed. Op erfgoed wordt niet bezuinigd. De bezuiniging van 40% op cultuur valt daardoor bij de kunsten, onder meer beeldende kunsten en podiumkunsten. Verder gaat het BTW-tarief op entreegelden van 6 naar 19 % wat ook gevolgen heeft voor andere organisaties. ‘

(..)

Het uitgavenniveau [Arnhem] ligt € 8,2 mln. hoger vergeleken met soortgenoten. De verschillen zitten vooral in de sector kunsten. (..) Arnhem geeft ten opzicht van de creatieve steden in Nederalnd, de G9, benedengemiddeld uit aan cultuur. (..)

‘Lenteakkoord : Cultuur is belangrijk en cultuurgeld moet zo goed mogelijk besteed worden. Grote organisaties moeten meer doen met het geld dat zij ontvangen. Er wordt kritischer gekeken naar het gebruik van garantiesubsidie. Er komt een culturele broedplaats (voor contacten tussen jonge talenten en ervaren kunstenaars) en in Arnhem-Zuid moet een oefenruimte komen voor onder meer dans en theater. Andere zaken die genoemd worden: zo mogelijk atelierruimte realiseren in leegstaande gebouwen, kleine podia zoveel mogelijk behouden, stimuleren om efficiënter te werken en mogelijke verzelfstandiging van grote culturele instellingen. Mogelijke versnelling verzelfstandiging MSSA [schouwburg]. Minder (gemeenschaps)geld voor volgende Modebiënnale. Kenniscluster in Rijnboog gaat door. Vraagteken bij kunstencluster culturele trekker mits dit financieel haalbaar is’. (..)

‘In de gepresenteerde benaderingen bij de bezuinigingsvoorstellen (meer aan de markt overlaten; beter begrenzen rol overheid; anders organiseren; anders accommoderen) verschiet de gemeentelijke rol van kleur’. (..)

[Bezuinigingsvoorstellen Kunst & cultuur : beperken bibliotheekwerk – samenvoeging backoffice Schouwburg/Musis Sacrum met andere podia – verlaagde subsidie Radio TV Arnhem – verlaagde subsidie Filmtheater – beperkte subsidieverlening incidentele regelingen – beëindigen Historisch Museum Arnhem – verlagen gemeentelijke bijdrage Gelders Archief – vervallen opslag 1% kunstbudget (..)]

‘Bezuinigingen komen niet alleen. De aangekondigde rijksbezuinigingen op cultuur zouden in combinatie met de eigen gemeentelijke bezuinigingen voor dat er in de Arnhemse cultuursector tot zware klappen leiden. Ongewis is overigens nog hoe de rijksbezuinigingen gaan uitpakken. In het regeerakkoord wordt aangegeven dat de regio wordt ontzien, mogelijk blijft de schade nog enigszins beperkt. Bijkomend risico is dat de gemeente straks met gebouwen zonder gebruikers – organisatie, spelers – kan blijven zitten.’ (..)

Lees alles …