Nieuwsbank 18-3-2011

FNV KIEM verzet zich tegen btw-verhoging op beeldende kunst

vrijdag 18 maart 2011

Nadat we overvallen zijn door het feit dat uitstel van de btw-verhoging alleen voor de podiumkunst geldt, is er vanuit de beeldend kunstenaars een storm van protest losgebarsten.

Beeldend kunstenaars ook benadeeld
Ook beeldend kunstenaars worden ernstig benadeeld door de btw-verhoging. Alle argumenten, die voor uitstel van btw-verhoging voor podia aangevoerd zijn, gelden evenzeer voor beeldend kunstenaars. Ook zij hebben in 2010 afspraken gemaakt, waarbij de levering in 2011 plaats zal vinden.

51 meldingen
Opdrachtgevers zijn in veel gevallen niet bereid om de verhoogde btw alsnog te betalen. FNV KIEM heeft toen, in samenwerking met BBK, een oproep gedaan om casussen te verzamelen van kunstenaars, die als gevolg van de btw-verhoging financiële schade oplopen. Dit heeft 51 meldingen opgeleverd, waarvan een groot aantal zeer bruikbaar.

Ondertussen hebben we niet stil gezeten. In samenwerking met Coby van den Berg (advocaat, betrokken bij veel zaken in de culturele sector) en Dick Molenaar (belastingadviseurs All Arts) zijn we rond de tafel gaan zitten met vertegenwoordigers van een aantal betrokken organisaties. Naast FNV KIEM en BBK waren de Mondriaan Stichting, Stroom en de Federatie van Kunstenaarsverenigingen aanwezig. Op deze bijeenkomst hebben we besproken:

– Of een juridische procedure tegen de staat kans van slagen heeft op basis van de aangevoerde casussen en welke argumentatie hieraan ten grondslag ligt.

– Welke initiatieven we naast een eventuele juridische procedure kunnen ondernemen.

– Hoe we de politieke lobby organiseren.

Argumentatie vanuit de regering voor afschaffing 6% btw De achterliggende reden van het van toepassing verklaren van het verlaagde btw-tarief op kunst en verzamelvoorwerpen was het voorkomen of het verzachten van cumulatie van belasting. Kunst en verzamelvoorwerpen zijn namelijk goederen, die gedurende hun doorgaans lange bestaan meer dan eens opnieuw in het handelsverkeer kunnen opduiken. Juist bij deze goederen kan zich dan ook cumulatie voordoen.

De invoering van de zogenoemde margeregeling, waarbij uitsluitend omzetbelasting verschuldigd is over de winstmarge van de handelaar, voorkomt deze dubbele heffing. Daarmee is het verlaagde btw-tarief niet meer nodig ter voorkoming van cumulatie. De margeregeling houdt in dat er alleen omzetbelasting wordt betaald over de winstmarge van de handelaar.

Concurrentievervalsing
De podiumkunst heeft als argument tegen de btw-verhoging aangevoerd dat het concurrentievervalsend werkt ten opzichte van bijvoorbeeld circussen en bioscopen, die niet te lijden hebben onder btw-verhoging. Voor de beeldende kunst is concurrentievervalsing niet aan te tonen.

Daarnaast is er voor de beeldende kunst geen onderzoek bekend naar de vraaguitval als gevolg van de btw-verhoging. Bij de podiumkunst is dat wel onderzocht. Het zou heel belangrijk zijn als we hierover cijfers boven tafel zouden krijgen. In het bijzonder, omdat de minister-president heeft aangegeven dat hij de vraaguitval nauwgezet zal volgen.

Kansen op een succesvolle juridische procedure
Onze advocaat heeft 20 casussen geselecteerd, die zich eventueel lenen voor een procedure. Wij gaan ervan uit dat FNV KIEM en BKK gezamenlijk de staat dagvaarden namens de gedupeerde kunstenaars. Er bestaat twijfel of een bestuurlijke procedure haalbaar is; waarschijnlijk biedt een civielrechtelijke procedure meer aanknopingspunten. Binnenkort nemen we een besluit of, en zo ja, welke procedure kans op succes heeft.

Bezwaar maken bij de belastingdienst
Daarnaast overwegen we of het kans heeft om de fiscale weg te volgen: bezwaar maken bij de belastingdienst. Het meest succesvol zou zijn om een kunstenaar, die per maand btw betaalt, te vragen om bezwaar te maken. Zijn/haar zaak zou binnen twee weken in behandeling genomen worden. Daarom verzoeken we leden, die per maand btw afdragen, contact op te nemen met FNV KIEM-bestuurder Irene Helle via i.helle@fnv-kiem.nl

Politieke lobby
Hoewel dit kabinet niet bereid lijkt tot compromissen en vastbesloten is deze bezuinigingsoperatie door te zetten zien we de noodzaak van een politieke lobby. We hebben argumenten, die een rol kunnen spelen in het Kamerdebat. Bovendien is het belangrijk dat beeldend kunstenaars zich beter organiseren en gemobiliseerd worden. We zullen ons voornamelijk richten op VVD en CDA. De oppositiepartijen hoeven we niet te overtuigen. Natuurlijk zullen we ze wel betrekken bij het debat.

FNV KIEM gaat daarom een overleg organiseren met een aantal Kamerleden. We betrekken hierbij ook presentatie-instellingen als “Zaak NU”, De NGA ( Nederlandse Galerie Associatie) en Tefaf.
Contact.

Vragen
Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met: Irene Helle via i.helle@fnv-kiem.nl

Lees alles …