FNV KIEM 4-2-2011


Samen met vijf andere vertegenwoordigers uit de kunstensector denkt FNV KIEM na over voorwaarden die minimaal nodig zijn voor een gezonde kunst- en cultuursector. Het overleg is een reactie op de kabinetsplannen om jaarlijks 200 miljoen te bezuinigen op kunst- en cultuur. (..)

De Tafel van Zes doet een poging om minimumeisen te formuleren voor een nieuw en zo sterk mogelijk bestel en wil graag bereiken dat de bezuinigingen de sector zo min mogelijk verzwakken. Begin maart 2011 presenteren zij een stuk waarin de contouren worden geschetst voor een ander stelsel. 

De Tafel van Zes denkt na over wat de minimale criteria moeten zijn om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. (..)

cultuurbeleid.nl : deelnemers zijn: directeur van de Nederlandse Museumvereniging, namens de werkgevers- en brancheverenigingen; voorzitter van FNV Kiem, namens de vakbonden en beroepsverenigingen; Kunsten ’92, een lobbyclub waarbij individuele instellingen, sectorinstituten en cultuurfondsen zijn aangesloten; de Cultuurformatie *), een niet formeel verband waarin organisaties in wisselende samenstelling werken aan het versterken van de maatschappelijke positie en publieke waardering voor cultuur; directeur van het Theater Instituut Nederland, namens de sectorinstituten; directeur Mondriaan Stichting, namens de cultuurfondsen die de opdracht hebben om kunstenaars en kunstststellingen met subsidies te ondersteunen.


*) De Cultuurformatie : De Wmij verzorgt de projectorganisatie voor De Cultuurformatie,een initiatief van Kunsten '92, de Fedartie Cultuur, FNV KIEM en de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. De Cultuurformatie gaat er voor zorgen dat kunst een bijzondere plek krijgt in het nieuwe regeerakkoord.

Kijk voor meer informatie op www.cultuurformatie.nl 

Download bestand De Cultuurformatie -pdf

De Wmij is de Werkmaatschappij opgericht door de Federatie van Kunstenaarsverenigingen