Cultuurbeleid.nl 24-1-2011

Uit een inventarisatie van het ministerie van OCW blijkt dat van de 70 culturele instellingen die sinds 1 januari 2009 geen meerjarige rijkssubsidie meer krijgen, het merendeel is doorgegaan met kortlopende projectsubsidies van rijk, gemeenten en fondsen. Slechts twintig instellingen bestaan nog in ongewijzigde vorm.

Lees alles …