Cultuur.nl Reactie van Raad voor Cultuur op beleidsbrief van Zijlstra dd. 06 dec 10

* Raad voor Cultuur bezorgd over uitgangspunten cultuurbeleid (pdf)  07 dec 10

Wat in de afgelopen decennia is opgebouwd – ons erfgoed voor morgen – dreigt in hoog tempo door deze exorbitante bezuiniging te worden afgebroken. (..)

Zo zijn subsidiecriteria gericht op publiek en ondernemerschap, een kwalitatief hoogwaardig aanbod in het hele land en participatie en educatie [wel] in lijn met eerder beleid. Er is ook continuïteit in het beleid, gericht op talentontwikkeling en onderzoek. (..)

De Raad zal in zijn advies [voorjaar 2011] een schets geven van een mogelijk nieuw en duurzaam stelsel dat een realistische toekomst biedt voor de Nederlandse cultuur en onderbouwen waar de bezuinigingsgrenzen liggen. Dat wil zeggen, aangeven waar sprake is van mogelijkheden voor grotere effectiviteit en efficiency en waar, op straffe van afbraak van wat er de afgelopen decennia is opgebouwd, niet op kan worden bezuinigd. (..)

De afschaffing van de WWIK, de forse korting op het Muziekcentrum van de Omroep, de beperking van de belastingvoordelen bij cultureel investeren en uiteraard de verhoging van de BTW en de abrupte invoering ervan, treffen de cultuursector rechtstreeks, en maken het extra gecompliceerd om tot een goed en samenhangend advies te komen. De korting op de Regionaal Historische Centra verdient ook heroverweging (..).

Het is de stapeling en het tempo van deze maatregelen die het effect van de bezuinigingen zullen versterken en het risico met zich mee meebrengen dat keuzes worden gemaakt die tot onherstelbare schade leiden.

Bibliotheken, amateurkunst, cultuureducatie, de cultuurkaart, spreiding, subsidies op toegangsprijzen en kunstaankopen zijn voorbeelden van doelgericht beleid om het merit good kunst en cultuur voor de samenleving breed toegankelijk te maken en te houden en de individuele burger daadwerkelijk in staat te stellen er kennis van te nemen. (..) De samenleving ís eigenaar van kunst en cultuur, de overheid helpt bij het onderhoud. (..)

€ 200 miljoen kan niet worden gevonden louter door maatregelen op het gebied van effectiviteit en efficiency. Een kaasschaaf van die omvang is niet mogelijk zonder onherstelbare schade over de volle breedte: van vernieuwing, experiment, onderzoek, internationale oriëntatie en talentontwikkeling tot een breed, klassiek en ruim aanbod voor een groot publiek, en van het sociale, maatschappelijke en economische rendement van kunst en cultuur tot aan intrinsieke kwaliteit en verbeeldingskracht. (..)

Het tempo waarin belastingmaatregelen als de Geefwet en andere financieringsbronnen worden onderzocht en bevorderd moet drastisch worden versneld.  (..)

Het regeerakkoord spreekt van de wens in de regio een hoogwaardig cultureel aanbod te handhaven. (..)

De Raad stelt voor dat u, ook gelet op het voorstel van de VNG in uw adviesaanvraag, de wens opneemt een onderzoek te starten naar het functioneren van het voorzieningenniveau in centrumgemeenten en –regio’s in en buiten de Randstad in termen van participatie, publieksbereik, verdiencapaciteiten, etcetera. (..)

De aanslag van € 200 miljoen is onevenredig zwaar, er is sprake van een stapeling van maatregelen binnen en buiten de cultuurbegroting en het tempo waarin de budgetten wordt gekort is uitermate hoog.

Lees de gehele brief (pdf).

Lees de brief van Halbe Zijlstra