VNG 29-09-2010

De bezuinigingen van het rijk op de cultuursector treffen de gemeenten niet direct. Vooral culturele instellingen die door het rijk worden gesubsidieerd krijgen minder geld.

Op de totale begroting cultuur 2011 van € 900 miljoen is  € 11 miljoen aan incidentele bezuinigingen opgenomen. Het kabinet kort op de matchingsregeling voor instellingen, die was bedoeld om eigen inkomsten te vergroten.

Korting op alles subsidies
De innovatieregeling om het maatschappelijk draagvlak van instellingen te vergroten, wordt afgeschaft. Een aantal programma’s wordt opgeschort en het rijk kort flink op projectsubsidies. Verder kondigt het rijk een korting op alle OCW-subsidies aan van € 83 miljoen.

Geen samenwerking
Deze bezuinigingen hoeven voor gemeenten niet nadelig uit te pakken. Omdat het rijk op het terrein van cultuur nauwelijks samenwerkt met gemeenten, ondervinden zij er niet de directe gevolgen van.

Meer informatie
Een uitgebreide reactie van de VNG op de rijksbegroting 2011 vindt u in een speciale ledenbrief.