Discussieer mee!
Observatorium.nl

Ook u nodigen wij uit om met een weidse blik en scherpe focus naar de toekomst van de cultuursector te kijken door een bezoek te brengen aan www.observatorium.nl

In tientallen filmfragmenten doen mensen als Albert Verlinde, Floor van Spaendonck, Tom de Rooij, Jet de Ranitz en professor Zwijnenberg daar uitspraken die om tegenspel vragen. Uw bijdrage aan het debat kan daar bij staan!

Van de aftrap op de s.s. Rotterdam kunt u hier een filmimpressie bekijken.
Beschikt u over documenten, onderzoeksresultaten of visies die ook voor collega’s van betekenis kunnen zijn? Deze kunt u plaatsen op www.observatorium.nl

Door het bundelen en verbinden van kennis die zo versnipperd aanwezig is, kunnen we meer cohesie en kracht ontwikkelen. Er zijn in de sector misschien wel honderd instellingen, overheden, fondsen, sectorinstituten, debatcentra, koepels, verenigingen, onderwijsinstellingen, die allemaal aan kennisontwikkeling doen.

Er komen bijeenkomsten en gesprekken over onder meer demografische ontwikkelingen, veranderingen in het publieke domein en consumentenontwikkelingen zijn in voorbereiding. Tijdens de zonnewende op 21 juni om 11:28 vindt er een bijzondere ontmoeting plaats in Almere en Lelystad.

Wilt u meer weten? Webredacteur Tim de Gier is te bereiken via redactie@observatorium.nl

Met vriendelijke groet,

Bert Holvast
Procescoordinator

Onze website: www.cultuurformatie.nl
Mist u iets? Uw aanvullingen en commentaar zijn ons zeer welkom en kunt u mailen naarinfo@cultuurformatie.nl.
De projectorganisatie van De Cultuurformatie wordt verzorgd door De Wmij