Karin Arink – overzicht
30 oktober 2008: TamTam3. Should I Stay or Should I Go?
Discussieavond georganiseerd door PK over de (tanende) aantrekkelijkheid van Rotterdam als vestigingsplaats van kunstenaars. Gemodereerd door Marcel Möring.
Met: Renske Janssens (Witte de With), Hugo Bongers (RRKC), Peter Fengler (de Player, kunstenaar), Marnix de Nijs (kunstenaar), en verder: Ove Lucas (directeur CBK), Chris Bouma (SKAR), Dieuwertje Koomen, Lieke Snellen, Maurice Thomassen

13 november 2008: brandbrief Platform ZKGK aangepast op R’damse situatie door Harmen Verbrugge, aan cie JOC en de wethouder, waarin wordt gevraagd om kunstenaarsbeleid mogelijk te maken uit de BKV-gelden. Gesprekken met politici van de cie JOC… Lees verder

15 januari 2009: publicatie van Fucking Good Art #21 naar aanleiding van de brandbrief van Harmen Verbrugge, met daarin een artikel van Anne Berk (Platform ZKGK) en van Karin Arink over de ook landelijk krimpende subsidies voor kunstenaars en de gevolgen daarvan

16 januari 2009: rondetafelgesprek over de BKV-gelden, georganiseerd door Platform ZKGK en PK. Aanwezig: S. Thissen (CBK /BKOR), J. de Jong en T. Coskun (beiden cie JOC*), en Karin Arink, Ron van der Ende en Harmen Verbrugge

12 februari 2009: rondetafelgesprek georganiseerd door PK over internationalisering. Aanwezig: H. Bongers en T. Strous (beiden RRKC*), I. Klaassen (dKC) en Ine Lamers, Ewoud van Rijn, Roderick Hietbrink en Marleen van Wijngaarden (kunstenaars, waaronder vertegenwoordigers van RAIR en leden van kunstenaarsinitiatieven) zie verslag PK (O. de Kroon)

13 februari 2009: 2e rondetafelgesprek over de BKV-gelden, georganiseerd door Platform ZKGK en PK. Aanwezig: politici van de cie JOC, O. Lucas van CBK, H. Bongers van RRKC en M. Mandos van dKC en Karin Arink, Karin de Jong en Harmen Verbrugge (kunstenaars)

4 maart 2009: Externe Oriëntatie van de cie JOC in het CBK. Platform ZKGK en PK zijn uitgenodigd en informeren de politici over de knelpunten die kunstenaars zien in het huidige beleid, m.n. de eenzijdigheid ervan. We geven aan dat wij de doelstellingen voor de BKV-gelden door kunstenaars anders worden geïnterpreteerd dan door politici; de cie JOC daagt ons uit onze visie op papier te zetten

12 maart 2009: rondetafelgesprek georganiseerd door PK over presentatiepodia. Aanwezig: H. Bongers (RRKC), O. Lucas (CBK), M. Dölle (TENT.), S. van Kampen (stadconservator BvB), A. Adriaanse (V2), C. Snoei (galeriste), N. Terpsma (Fucking Good Art), Peter Fengler, Han Goan Lim, Lieke Snellen, kunstenaars (o.a. actief in kunstenaarsinitiatieven, actief als organisatoren)

25 maart 2009: oproep aan alle Rotterdamse kunstenaars om de petitie te ondertekenen, per email verstuurd vanuit PK – CBK en verspreid onder kunstenaars

8 april 2009: PK en Platform ZKGK overhandigen de petitie aan de wethouder en cie JOC, samen met 400 gemailde steunbetuigingen. Zij kunnen e.e.a. kort mondeling toelichten
23 december om 23:26

27 mei 2009: TamTam4. “You Should Stay AND You Should Go!” in CBK.
Discussieavond georganiseerd door PK: wat achten kunstenaars noodzakelijk om het kunstklimaat in Rotterdam te stimuleren.
Met: Lily van Ginneken (voormalig directeur Stroom, lid Raad van Cultuur), Maaike van der Wiel (adjunct-directeur CBK Dordrecht) en Ove Lucas (directeur CBK Rotterdam). Moderatoren: Karin Arink en Karin de Jong…. Lees verder

2 juli 2009: in een brief aan de cie JOC schrijft wethouder Grashoff:
“In hun brief riepen de kunstenaars op tot het besteden van meer BKV middelen aan productie (kunstenaars) dan aan presentatie (instellingen). In het voornoemde overleg heb ik toegezegd uit te laten zoeken hoeveel middelen vanuit de BKV regeling rechtsreeks ten goede zijn gekomen aan kunstenaars, bijvoorbeeld door opdrachten en aankopen.”

15 juli 2009: Platform ZKGK en PK hebben een informeel gesprek met Hugo Bongers (RRKC) over de onderwerpen zoals genoemd in de petitie.

In september en november 2009 verschijnen er 2 adviezen van de RRKC: een over internationalisering (opgesteld door T. Strous, die hierover contact heeft gehad met o.a. RAIR en kunstenaarsinitiatieven) en een over de BKV-gelden (opgesteld door H. Bongers).
In dit advies wordt het woord kunstenaarsbeleid voor het eerst in jaren genoemd, maar slechts zeer marginaal.

2 oktober 2009: Platform ZKGK en PK stellen een adviesbrief op gericht aan de wethouder, de cie JOC en de directeuren van CBK en dKC, waarin wij reageren op de evaluatie en het advies van de RRKC en met eigen aanbevelingen komen. Kern: Wij vragen niet om onderhouden te worden, wij vragen om gelijkwaardigheid in waardering. Waartoe zou men de instellingen, die zonder beeldend kunstenaars niets te presenteren hebben, wel volop ondersteunen, maar de makers niet?

9 oktober 2009 gesprek met de wethouder van Cultuur over de evaluatie en adviezen van de RRKC en over onze adviesbrief dd 2 oktober.

Het gesprek ging vooral over de positie van kunstenaars binnen het huidige kunstbeleid.
Voor Grashoff staat beleid gericht op een goed kunstklimaat centraal, kunstenaars vervullen daar een rol in. Hij wil daartoe het beleid meer reguleren en deed een aantal toezeggingen.

12 oktober 2009: gesprek PK en de vakbonden

29 oktober 2009: 1e gesprek Platform ZKGK en PK met dKC, om ons advies toe te lichten en vervolgtraject te bespreken.

16 november 2009: brief van FNV/KIEM over de BKV-gelden

25 november 2009: 2e gesprek met dKC over het eerste voorstel van de wethouder. Het bedrag van zijn voorgestelde regeling is veel te laag en moet bovendien volledig uit de BKV-gelden van het CBK komen. Wij geven aan hiermee niet akkoord te gaan. Diezelfde dag volgt 3e gesprek met de wethouder over zijn eerste voorstel.

29 november 2009: Platform ZKGK en PK geven ook schriftelijk aan het niet met het 1e voorstel eens te zijn

30 november 2009: Platform ZKGK en PK brengen de cie JOC per email op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

1 december 2009: dKC mailt het 2e voorstel van de wethouder. Met dit voorstel kunnen we instemmen, het voorstel gaat naar B&W en vervolgens naar cie JOC op 16 december 2009.

Ingang per januari 2010 is mogelijk, maar de regeling moet nog worden opgesteld en geformaliseerd. Hieraan werken we nog!!!