Overgenomen van Trendbeheer 30-09-2010

kabinetsformatie2010.nl/…/Regeerakkoord_en_gedoogakkoord_gepresenteerd

Onderstaand de cultuurparagraaf uit het regeerakkoord; in het gedoogakkoord is overigens geen kunst of cultuur te vinden.

De overheid schept condities op het gebied van kunst en cultuur die de kwaliteit verhogen en
de toegankelijkheid waarborgen. Uitgangspunt is dat in alle regio’s een hoogwaardig cultureel
aanbod blijft bestaan. Het kabinet wil meer ruimte geven aan de samenleving en het
particulier initiatief en de overheidsbemoeienis beperken. Kunst en cultuur zijn tenslotte ook
van en voor de samenleving. Bij verstrekking van subsidies wordt voortaan eerst gekeken
naar de mogelijkheden eigen inkomsten te verwerven. Er komt meer aandacht voor de
verdiencapaciteit van cultuur.
• Er wordt bezuinigd op de middelen voor kunst en cultuur.
• De cultuurkaart en de innovatie- en matchingregeling worden geschrapt.
• Met name de fondsen worden samengevoegd en omgevormd tot een cultureel
investeringsfonds.
• Het kabinet komt met een voorstel voor een “Geefwet”.
• Culturele instellingen en kunstenaars worden meer ondernemend en gaan een groter
deel van hun inkomsten zelf verwerven.
• De creatieve industrie draagt door innovatie bij aan economische ontwikkeling.
Behoud en onderhoud van monumenten blijven taken van de overheid. Hierbij verdient
herbestemming de aandacht, evenals behoud van het religieus erfgoed. Actieve
cultuurparticipatie blijft ook van belang, met name bij de beoefening van amateurkunst en
volkscultuur en bij bibliotheekbezoek. De uitgaven aan behoud en beheer van cultureel
erfgoed, bibliotheken en het Nationaal Archief worden zoveel mogelijk ontzien.