Subject: this is a call for support; one of the attempts to save KiK.

Dear colleague’s, dear friends,
Visual artist/photographer Dik Bouwhuis did write a strong letter, addressed to the Province of Drenthe to protest against their decision to stop financing the activities of KiK. He gave me permission to use his letter to organize a group-statement/protest/recommendation on behalf of all the artists and volonteers that are or were involved with KiK since I started in KiK as artistic leader.
What I ask from you all is to give me permission to subscribe the letter also with your name.
TransArtsists did also send a recommandation-letter to Drenthe and ‘ De Zaak Nu’  is thinking about how to help KiK.
Erik Luermans the chairman of the KiK-Foundation will contact the accountholder of the Province to try to restore the contact between Drenthe and KiK to find a constructive solution for the future.
Please let me know if you want to cooperate in this action.
I thank you for your subscription in advance and hope that it will help to save KiK.
Best wishes for 2011
sincerely yours,
Pim Trooster
Afbeelding 

Stichting KiK
Pim Trooster
artistiek leider
www.kik-site.nl
T: +31522492672 (elke vrijdag)
M: +31651537791

DE BRIEF/ THE LETTER if you don’t understand Dutch please ask someone or google to translate the letter for you, so you understand the content of this letter before you decide to subscribe or not.

 

Aan: Drentse Cultuurcommissie en gedeputeerde dhr. Rein Munniksma

Betreft: de subsidiestop voor KiK

Geachte Cultuurcommissie van de Privincie Drenthe

Geachte heer Rein Munniksma, Gedeputeerde voor Cultuur.

In het voorjaar 2010 werd KiK door de toenmalige accounthouder mevr. Jikke Wildeboer ervan op de hoogte gesteld dat de Provincie in het licht van de bezuinigingen de ‘Kaasschaafmethode’ zou gaan toepassen door alle cultuurinstellingen te gaan korten met 10% met als gevolg dat KiK niet €100.000 kon aanvragen maar slechts €90..000. Dit werd later (al na het indienen van de aanvraag) weer hersteld tot 5% korting.

Tot onze schrik vernamen wij onlangs via de pers en/of via rechtstreeks contact met KiK dat

KiK’s subsidie-aanvraag totaal is afgewezen. Ondanks de waardering voor de nieuwbouw en voor de voor 2011 geselecteerde kunstenaars.

Kaasschaaf wordt kaasbijl.

KIK mocht in 2006 nog de Henk Boerwinkel cultuur prijs in ontvangst nemen, waarbij de Drentse gedeputeerde Henk Weggemans aangaf dat Drenthe met deze kunstenaarsruimte in de voormalige zuivelfabriek nu toch echt iets te bieden had om de inwoners van Nederland te verbazen.

Nog geen vijf jaar later is er ook verbazing in Nederland, nu omtrent de wijze waarop en de mate waarin de provincie Drenthe cultuurbezuinigingen door voert, waardoor ditzelfde KIK plotseling in haar voortbestaan wordt bedreigd. Verbazing omdat in de provinciale cultuurnota 2009-2012 KIK expliciet genoemd wordt als instelling die in aanmerking komt voor projectsubsidies. Tevens het volgende citaat uit de betreffende nota “ Waar het gaat om beeldende kunst initiatieven van bovenlokaal belang blijven we als provincie onze verantwoordelijkheid nemen”.

Zich kennelijk gesteund wetend door het op handen zijnde rijksbeleid van bezuinigingen op cultuur voert de provincie Drenthe nu volkomen onverwachts een rigide korting door van honderd procent op het budget voor KIK . Volkomen onverwachts omdat onlangs nog aanzienlijk door de provincie is geïnvesteerd in de verbouwing van KIK. Een dergelijke handelwijze heeft vertrouwen en verwachtingen gewekt bij het bestuur van KIK, bij de deelnemende kunstenaars en niet in de laatste plaats bij medefinanciers. Kunstenaars die hun voorgestelde projecten dikwijls voor medefinanciering gehonoreerd zagen, door Europese programma’s voor cultuur of bijvoorbeeld, net als ikzelf door het fonds BKVB, mede op grond van een werkperiode of presentatie bij KIK.

Door deze handelwijze van de provincie worden de door KIK voorgestelde kunstenaars gedupeerd en komt geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van provinciaal beleid ook bij medefinanciers van hedendaagse kunst in het geding. Indien de voorgestelde programmering voor 2011 niet aan de provinciale criteria zou voldoen, waarom heeft de provincie Drenthe dan geen gebruik gemaakt van het daartoe door haar ontwikkeld beleidsinstrumentarium om zodoende een en ander tijdig bij te kunnen sturen ? Indien de provincie Drenthe zich om andere redenen genoodzaakt zag reeds voor 2012 aanzienlijke bezuinigen op cultuur door te voeren, waarom is en wordt er dan wat betreft KIK geen overgangsperiode in acht genomen zodat men de tijd krijgt zich in te stellen op een veranderende situatie ? Een werkwijze die blijkens de huidige cultuurnota van de provincie Drenthe normalerwijze in acht wordt genomen.

Wij hopen dat u samen met KiK op korte termijn om de tafel zult gaan om tot een constructieve samenwerking te komen zodat deze prachtige locatie waarin zoveel in is geïnvesteerd niet verloren gaat voor de ontwikkeling en presentatie van kwalitatief hoogwaardige professionele hedendaagse kunst. Het zou voor ons persoonlijk een verlies zijn maar voor de regio en de Provincie een regelrechte ramp wanneer u bij uw besluit blijft.

Rekenend op uw wijsheid groeten wij u vriendelijk,

Hoogachtend,

Dik Bouwhuis- beeldend kunstenaar

Stephanie Jansen- beeldend kunstenaar
Joop Stoop- beeldend kunstenaar/ eigenaar RC de Ruimte, IJmuiden/Amsterdam
Lucette ter Borg, auteur/kunstrecensent
Hagen Betzwieser – beeldend kunstenaar
Pim Trooster – beeldend kunstenaar/ artistiek leider KiK
Moritz Ebinger – beeldend kunstenaar/ curator van De Nieuwe Vide, Haarlem
Veronique Schrama – beeldend kunstenaar
Aram Tanis – beeldend kunstenaar
Jacolijn Verhoef – beeldend kunstenaar
Andre Pielage – beeldend kunstenaar
Wouter Klein Velderman – beeldend kunstenaar
Karin van Pinxteren – beeldend kunstenaar
Betsy Torenbos – choreograaf/ danser
Adriaan de Regt – directeur Stedelijk Museum Zwolle
Annie Kwakkel – beeldend kunstenaar
Michael van der Schijf – vrijwilliger KiK
please put your name here / mail je naam naar pimtrooster@gmail.com