Eigenlijk wordt er over beeldende kunst nauwelijks tot niet gesproken..

Ten eerste de brief van Halbe Zijlstra

Nu.nl
[]

* Den Haag : Ballerina’s niet blij met btw-verhoging 08 dec 10

Ruim 150 mensen, waarvan veertig Russische ballerina’s in tutu, demonstreren woensdag op het Binnenhof tegen de aangekondigde btw-verhoging.

De balletgroep van de voorstelling Het Grootste Zwanenmeer Ter Wereld vreest dat zij door de duurder wordende kaartjes volgend jaar niet meer naar Nederland kan komen. (..)

YouTube : Na het Bolshoi en het Mariinsky Kirov Ballet, is dit het derde balletgezelschap van Rusland. In totaal werken er 150 dansers, danseressen en musici mee aan deze megaproductie.

[]

VVD-senator [niet] tegen hoger btw-tarief cultuur 07 dec 10

De VVD heeft tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer zoals verwacht vraagtekens gezet bij de verhoging van het btw-tarief voor de podiumkunsten. Volgens fractievoorzitter Fred de Graaf valt dit niet te rijmen het kabinetsbeleid om kunstenaars minder afhankelijk te maken van de subsidiepot.

Hij riep het kabinet op om maatregelen te nemen om ‘lege zalen’ en een ‘chagrijnige samenleving’ te voorkomen. De Graaf denkt daarbij niet meteen aan het terugdraaien van de verhoging, maar aan andere fiscale maatregelen, zodat de belasting op arbeid omlaag kan. Dat is dan weer gunstig voor werkgevers in de cultuursector, redeneert de senator.

DeTelegraaf : Voorzitter Jos Werner van de CDA-fractie klaagde over „de soms bijna ridicule fixatie op het getal en de soms al te simplistische en populistische formulering van beleid in het regeerakkoord”. Ook had hij het over de „kille, her en der al te populistische en op het individuele belang gerichte woordkeuze uit het regeerakkoord.”

(..) Ook ergerde hij zich aan de „wel erg denigrerende woordkeuze waarmee bezuinigd wordt op kunst en cultuur”. „Dit getuigt van weinig respect voor de grote betekenis van de kunst voor onze beschaving.”

3voor12: Deze week bespreekt de Eerste Kamer het verhogen van het BTW-tarief [in het Belastingplan], waarna op 20 december door stemming de beslissing valt.

[]

Senatoren CDA niet gebonden aan regeerakkoord 07 dec 10

[Regeerakkoord is beslist in 2e Kamer] ”Het gevolg daarvan is dat wij ons niet gebonden achten aan het regeerakkoord en wij zullen er bij deze algemene politieke beschouwingen ook geen finaal oordeel over uitspreken.”

Maandag bleek uit een enquête van Nieuwsuur dat zeker vijf CDA-senatoren zich in de praktijk wel degelijk gebonden voelen aan het regeerakkoord, ook al zijn ze dat formeel niet. (..)

[]

Oppositie laat haar tanden zien in senaat 07 dec 10

(..) Zo vroeg de PvdA in een motie af te zien van de verhoging van de btw per 1 januari op kaartjes voor podiumkunsten. Regeringspartijen VVD en CDA toonden hun ergernis over dit voorstel. Volgens CDA-fractievoorzitter Jos Werner is het ,,goedkoop”, omdat een financiële dekking ontbreekt. VVD-senator Fred de Graaf vond dat de PvdA het kabinet aan het ,,chanteren” was.

[]

Oppositie blokkeert BTW-verhoging podiumkunsten in Eerste Kamer [?]  07 dec 10

De oppositiepartijen – samen een meerderheid – hebben afgesproken elkaars moties te steunen. Politiek verslaggever Frank Hendrickx (GPD) meldt op Twitter dat alleen regeringspartijen VVD en CDA en hun stille bondgenoot SP de plannen van het kabinet steunen. (..).

Ook premier Rutte ontraadde het PvdA-voorstel. Hij constateert dat een impasse tussen de Eerste en de Tweede Kamer ontstaat. De lastige situatie zal in elk geval tot maart zo blijven.

[]

Raad voor Cultuur bezorgd over uitgangspunten cultuurbeleid (pdf)  07 dec 10

Wat in de afgelopen decennia is opgebouwd – ons erfgoed voor morgen – dreigt in hoog tempo door deze exorbitante bezuiniging te worden afgebroken. (..)

Zo zijn subsidiecriteria gericht op publiek en ondernemerschap, een kwalitatief hoogwaardig aanbod in het hele land en participatie en educatie [wel] in lijn met eerder beleid. Er is ook continuïteit in het beleid, gericht op talentontwikkeling en onderzoek. (..)

De Raad zal in zijn advies [voorjaar 2011] een schets geven van een mogelijk nieuw en duurzaam stelsel dat een realistische toekomst biedt voor de Nederlandse cultuur en onderbouwen waar de bezuinigingsgrenzen liggen. Dat wil zeggen, aangeven waar sprake is van mogelijkheden voor grotere effectiviteit en efficiency en waar, op straffe van afbraak van wat er de afgelopen decennia is opgebouwd, niet op kan worden bezuinigd. (..)

De afschaffing van de WWIK, de forse korting op het Muziekcentrum van de Omroep, de beperking van de belastingvoordelen bij cultureel investeren en uiteraard de verhoging van de BTW en de abrupte invoering ervan, treffen de cultuursector rechtstreeks, en maken het extra gecompliceerd om tot een goed en samenhangend advies te komen. De korting op de Regionaal Historische Centra verdient ook heroverweging (..).

Het is de stapeling en het tempo van deze maatregelen die het effect van de bezuinigingen zullen versterken en het risico met zich mee meebrengen dat keuzes worden gemaakt die tot onherstelbare schade leiden.

Bibliotheken, amateurkunst, cultuureducatie, de cultuurkaart, spreiding, subsidies op toegangsprijzen en kunstaankopen zijn voorbeelden van doelgericht beleid om het merit good kunst en cultuur voor de samenleving breed toegankelijk te maken en te houden en de individuele burger daadwerkelijk in staat te stellen er kennis van te nemen. (..) De samenleving ís eigenaar van kunst en cultuur, de overheid helpt bij het onderhoud. (..)

€ 200 miljoen kan niet worden gevonden louter door maatregelen op het gebied van effectiviteit en efficiency. Een kaasschaaf van die omvang is niet mogelijk zonder onherstelbare schade over de volle breedte: van vernieuwing, experiment, onderzoek, internationale oriëntatie en talentontwikkeling tot een breed, klassiek en ruim aanbod voor een groot publiek, en van het sociale, maatschappelijke en economische rendement van kunst en cultuur tot aan intrinsieke kwaliteit en verbeeldingskracht. (..)

Het tempo waarin belastingmaatregelen als de Geefwet en andere financieringsbronnen worden onderzocht en bevorderd moet drastisch worden versneld.  (..)

Het regeerakkoord spreekt van de wens in de regio een hoogwaardig cultureel aanbod te handhaven. (..)

De Raad stelt voor dat u, ook gelet op het voorstel van de VNG in uw adviesaanvraag, de wens opneemt een onderzoek te starten naar het functioneren van het voorzieningenniveau in centrumgemeenten en –regio’s in en buiten de Randstad in termen van participatie, publieksbereik, verdiencapaciteiten, etcetera. (..)

De aanslag van € 200 miljoen is onevenredig zwaar, er is sprake van een stapeling van maatregelen binnen en buiten de cultuurbegroting en het tempo waarin de budgetten wordt gekort is uitermate hoog.

Lees de gehele brief (pdf).  Lees Zijlstra’s Uitgangspunten cultuurbeleid (pdf) 06 dec 10
* Assertieve senaat Raoul du Pré   09 dec 10

(..) De nieuwe leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de nieuwe Eerste Kamer. En alles wijst erop dat het kabinet-Rutte een levensgroot probleem heeft als het er niet in slaagt ook daar een meerderheid te behalen.

De eerste serieuze botsing tussen dit kamp en het kabinet dreigt nu over de verhoging van het btw-tarief op de kunsten. De oppositie keert zich daartegen per motie.

Dat heeft niet direct gevolgen voor Rutte, want zo’n motie kan hij gewoon naast zich neerleggen. Maar als hij zich daarmee de woede van de senatoren op de hals haalt is hij nog verder van huis. Want zij hebben vervolgens wél de mogelijkheid om het complete belastingplan, waarvan de btw-verhoging deel uitmaakt, te blokkeren. Dat zou een heuse tegenslag zijn voor Rutte. (..)

[]

* Mark Rutte is nog geen Pieter Cort van der Linden 09 dec 10

Kern van de premierschap van Cort van der Linden was het besef dat hij geen alledaagse compromissenpolitiek kon voeren. Daarvoor was de verkiezingsuitslag te versplinterd. Die compromissen waren anders wel in de formatiepogingen geslaagd. (..)

In maart zal een nieuwe Eerste Kamer aantreden. Aangenomen dat VVD/CDA/PVV een meerderheid zullen verkrijgen – wat aannemelijk is als de PVV kiezers op de been weet te krijgen zijn, zal Rutte nog steeds steun van oppositiepartijen moeten krijgen. (..)

Mark Rutte koos voor een ouderwetse coalitie zonder onafhankelijke partijloze ministers. Daardoor moet Rutte met het kabinet telkens naar twee kanten buigen: dan weer de PVV, dan weer de oppositie. Als dan ook in de kern, de eigen coalitie met het CDA, kritiek loskomt, is er maar één oplossing: een onafhankelijk opererende premier die loskomst van de partijpolitiek. (..)

Rutte zal met Jan en alleman, in de Tweede Kamer én Eerste Kamer dealtjes sluiten en daarbij de meest fragiele meerderheden aan moeten gaan. Daarbij moet hij letten dat hij de emoties van de PVV in de Tweede Kamer meeneemt, maar de deugdelijkheid van wetgeving voor het CDA en de VVD in de Eerste Kamer niet uit het oog verliest. Dat laatste is moeilijker dan het eerste.  (..)

[]

* [Theaterdirecties] Ontwikkelingen Btw Verhoging 09 dec 10

[Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties] (..) De notitie met uitleg over verschillende aspecten van de btw-verhoging is zoals aangekondigd tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering nu beschikbaar. Klik [hier -pdf + vragen -pdf] om de notities te downloaden. (..)

Enkele lezers en btw-deskundigen hebben de notitie van 1 december over de wijze waarop omgegaan moet worden met de btw-verhoging van 6% naar 19% kritisch gelezen en stelden vast dat daarin een handelwijze wordt beschreven [=afrekening bij bespeling] die niet conform de letter van de wet is. Deze handelswijze is evenwel voor het merendeel van de podia al jarenlang praktijk en is door diverse belastinginspecteurs ook nooit gecorrigeerd omdat het hier om de administratief meest eenvoudige aanpak gaat, zeker in geval van partage, waarbij geen materieel verschil in afdracht ontstaat. (..)

Blanco abonnementen of strippenkaarten waarop nog niet nader aan te duiden voorstellingen in een pakketje van 5 of 10 worden aangeboden en waarvan de invulling in 2011 of later pas plaats vindt, werkt niet. Deze open abonnementen of strippenkaarten worden gezien als een Podiumcadeaukaart. De btw op een cadeaukaart zelf is 0%, want het is gewoon opzij gezet geld en je betaalt de btw op het moment dat je er een kaartje voor koopt. (..)

als je de btw verhoging voor eigen rekening wilt nemen, hoe doe je dat dan in de onderlinge verhouding tussen artiest/producent en podium. Wie neemt het verlies? Wij voorzien daar veel getouwtrek ontstaan. Prijsverhoging richting publiek is overmacht, want opgelegd door een wetswijziging. (..)

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en SEO Economisch Onderzoek hebben belangeloos aangeboden een onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en andere gevolgen van de verhoging van de BTW-tarieven voor podiumkunsten. Het onderzoek is uitgevoerd door Mr Drs Ruud Hermans en Prof. Dr Barbara Baarsma. De bevindingen van dit onderzoek worden binnenkort gepubliceerd. (..)

In 2009 verloor de VSCD al ruim 1 miljoen bezoeken (7%). De verwachting is dat het in 2010 niet veel beter zal gaan, dit alles vanwege de crisis waarin we verkeren. De btw verhoging in 2011 zal – zo is door APE berekend – opnieuw tot ruim 10% verlies van publiek en publieksinkomsten leiden. In 3 jaar tijd betekent dit een overall verlies van ca 25%. De verwachting is dat dit zal leiden tot het terugtrekken van aangekondigde producties, het verminderen van het totaal aantal voorstellingen en het sluiten van zalen.