Persbericht 24-20-2010 [via mail ontvangen]
Kunsten ‘92 aan Tweede Kamer:

KUNSTEN '92: GA NIET AKKOORD MET BUITENPROPORTIONELE BEZUINIGINGEN
INVENTARISEER DE GEVOLGEN ALVORENS TE BESLUITEN

Kunsten ‘92 heeft in een brief een dringend beroep gedaan op de
Fractievoorzitters van de Politieke Partijen om de komende week tijdens het
debat over de regeringsverklaring  de gevolgen van de buitenproportionele
bezuinigingen op kunst en cultuur zullen aan de orde te stellen. Zij roept
de Tweede Kamer op het Kabinet per motie te verzoeken af te zien van
verhoging van de BTW op podiumkunsten en beeldende kunst, en de omvang van
bezuinigingen op de cultuurbegroting pas vast te stellen nadat is onderzocht
wat de effecten zijn. De sector krijgt te maken met bezuinigingen niet
alleen van het Rijk, maar ook van provincies en gemeenten. Kunsten '92
steunt het voorstel van de G9 om een commissie in te richten die de
staatssecretaris adviseert over een aanpak die recht doet aan de belangen
die voor de samenleving op het spel staan.
De culturele infrastructuur is te vergelijken met een weefsel: de draden die
je eruit trekt krijg je er niet meer in terug. Juist door het cumulatieve
effect kan in korte tijd kan heel veel verloren gaan. Met name de
podiumkunsten dreigen extreem hard getroffen te worden, maar ook de
beeldende kunst, musea, galeries, bibliotheken en muziekscholen dreigen het
slachtoffer te worden.

AMBITIES VAN HET KABINET ZIJN TEGENSTRIJDIG

Ambities en inhoud van het regeerakkoord staan, zeker wat cultuur betreft,
haaks op elkaar. Daarin lezen we: “Nederland wil een ambitieus en
toonaangevend land zijn in Europa en de wereld”.  En: “Werk en welvaart
hangen meer dan ooit af van de concurrentiekracht van Nederland in een snel
veranderende wereld.”  Een regering die deze woorden serieus neemt
inventariseert eerst de waarde van haar cultuursector, alvorens
terugtrekkende bewegingen te maken.

NEDERLANDSE KUNST EN CULTUUR IS UNIEK IN DE WERELD, MEDE DANKZIJ
OVERHEIDSBELEID

Mede dankzij overheidsstimuleringsbeleid hebben de Nederlandse kunst en
cultuur het in de afgelopen decennia tot grote hoogten weten te brengen in
binnen- en buitenland. We hebben een aantal meer dan uitstekende
symfonieorkesten, Dutch Design is een begrip en het Nederlandse creatieve
klimaat, dat zich kenmerkt door grote diversiteit, is uniek in de wereld.
Niet voor niets is de creatieve industrie aangewezen als een van speerpunten
voor innovatie . Een beschaafd, hoogontwikkeld land als Nederland, dat wil
blijven meetellen in de wereld en streeft naar een hoge positie op de
ranglijst van innovatieve economieën,  kan zich het cultuurvijandige beleid
van dit kabinet niet permitteren.

BIJLAGEN:
- BRIEF AAN FRACTIEVOORZITTERS
- OVERZICHT BEZUINIGINGEN